Villkor

RESEVILLKOR PAKETRESA

Här finner du det finstilta. För grupp & konferens gäller särskilda villkor som bifogas bekräftelse och/eller offerten.


För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörs-föreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.


Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämp-ningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljnings-villkor för reguljära flyg), avvikande inkvarte-ringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.


Minsta antal för genomförande av sällskapsresor är 20 för flyg och 30 för bussresor.


ALLMÄNNA RESEVILLKOR & SÄRSKILDA RESEVILLKOR

 

Samtliga uppgifter på vår hemsida och i vår katalog som rör din resa ingår i reseavtalet om inte annat avtalats. Kontakta oss om du inte har tillgång till hemsida eller katalog.


1. AVTALET

1.1Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning (boknings-bekräftelse) och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Ingående av avtal om kreditköp, betalning mot faktura eller liknande med externt kreditinstitut, likställs i detta avseende med betalning.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga rese-närer som omfattas av avtalet. Eventuell återbe-talning sker till huvudresenären. I de fall betalning har gjorts via ett externt kreditinstituts kassa/check-out sker återbetalning enligt det externa kreditinstitutets instruktioner, vilket kan innebära att återbetalning görs till den som har gjort inbe-talningen även om denne inte är huvudresenär.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid boknings-tillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i boknings-bekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. Benes Travel meddelar exakta tider senast 14 dagar innan avresa. För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel. Om ni behöver boka eget anslutningsflyg till er resa skall ni alltid välja att boka ombokningsbara biljetter. Det förekommer tidtabellsförändringar utanför Benes Travels kontroll med kort varsel. Researrangören återbetalar inte kostnader för anslutningsflyg eller andra arrangemang som ligger i anslutning till paketresan vid sådana flygtidsändringar.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. Önskemål garanteras inte.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera boknings-bekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktig-het beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgif-ter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. Normalt gäller 20 personer för flyg- och 30 personer för bussresor.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.13 Avtalad resa börjar alltid med utresan. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller av någon anledning infinner sig för sent på platsen där resan påbörjas förlorar rätten till resans alla delar och någon återbetalning sker ej.

1.14 En ombokning till annan resa eller annat avgångsdatum är att betrakta som en avbokning och en nybokning.

 

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Tidpunkten beror på restyp och reslängd.

2.3 Arrangören får i samband med boknings-bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Anmälningsavgiftens storlek beror på restyp och reslängd, var god se under rubriken ”Bra att veta”. Anmälningsavgiften ska betalas tillsammans med kostnaden för eventuellt avbeställningsskydd. Normalt skall anmälningsavgift erläggas senast 7 dagar efter bokning och slutbetalning 45 dagar före avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. Betalningen ska kunna styrkas före avresan.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. Tilläggsavgift tas ut även för inkvartering i enkelrum med hänsyn tagen till prisbilden hos respektive hotell.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.


3. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 45 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften, dock lägst 500 kr.

3.1.2 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar

före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50% av

resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 15 dagar

före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 85% av

resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Om avbeställningen därefter skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan.

3.2 Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3.2.1-3.2.3 rätt att avbeställa utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får uppgå till 5% av resans pris, dock högst 500 kronor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas.

3.2.1 Om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärerna eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denne händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.2 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.3 Om person med vilken resenären gemensamt beställt resan av-beställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.2 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.4 Resenär som bokat gemensam inkvartering med person som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1-3.2.3 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till det kvarstående antalet resenärer i sällskapet. Kvarstående resenärer skall vara berättigade att mot erläggande av det av arrangören uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade inkvarteringsalternativet. Vid paketresor med buss, båt, tåg eller reguljärt flyg skall resenären i fall som ovan angivits i denna punkt erlägga det tillägg som enligt gällande prislista skall utgå vid inkvartering med högre standard, t.ex. enkelrum i stället för dubbelrum.

3.2.5 Resenären skall avbeställa resa så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingar.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

 

4. Resenären har rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär.

Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, samt serviceavgift 195 kr (vid flyg, enligt respektive flygbolags regler & kostnader), som kan uppkomma på grund av överlåtelse.

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om del dessutom av avtalet fram går tydligt hur det nya priset skall fastställas.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

Frånträder resenären avtalet enligt 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han betalt enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra stycket gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställning av resan

I sådana fall som avses i 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resa föreligger inte, om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättas om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan) eller

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset

Priset får höjas endast på grund av kostnadsökningar som beror på:

1. ändringar i transportkostnader,

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 80 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Researrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar för den avtalade avresedagen, av motsvarande skäl, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister

Vid andra fall de avtalade tjänsterna är sådana som anges 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på att hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891.35 s. 1), luftfartslagen (1957: 297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985 :193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

7. Reklamation och avhjälpande

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt ett fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Det bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar m.m.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller ifråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

9. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas på Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Pressläggning

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/publiceringsfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning/publicering på internet.

 

Särskilda Resevillkor

Där flyg förekommer i paket, gäller flygbolagets kostnader för ändringar, för tex. namnändring. Även anmälningsavgiften är i regel högre, om inte annat anges vid bokning så är anmälningsavgiften 1000:- och ej återbetalningsbar om inte avbeställningsskydd tecknats.